• log in
  • create an account

Personal data processing information

                             KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
                                                                   REKRUTACJA NA STUDIA

 


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt
jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub
korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres pełnych 2 lat kalendarzowych po roku w
którym zakończyła się rekrutacja. W razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas
trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca usługi pocztowe - w celu doręczenia
korespondencji. W razie przyjęcia na studia, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również
podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty
współpracujące i świadczące usługi na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, na
podstawie zwartych umów powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne
do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia, przeprowadzenia postępowania w sprawie przyjęcia na
studia.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo
do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest
konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193
Warszawa ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO